κ > ITκ > κ厩绑 > タゅ

硂⊿ゴ秨幢弧ノ4G

硄筿杠砆脄繷蔓ア毖村栏奔絬ゴ筿杠硂沸抽

硂⊿ゴ秨幢弧ノ4G

┪临Τ硂贺薄猵

“叫眤厨璹虫腹и腊眤琩高”Apple狝弧

“ぃ種摆も诀钡筿杠⊿呼琩高ぃ璹虫腹单穦ゴ筁”ぃ甧单钡硄Apple扳狝钡筿杠⊿呼蘕诀

も诀硄杠⊿4G呼5G常璶ㄓ硂拜肈秆∕盾秆∕⊿Τ秆∕ぃ螟肈ぃ笵產ΤれΤ钮弧筁VoLTEウ獽琌も诀硄杠⊿4G呼▆よ

VoLTE3GPP夹非﹚竡膀IMS呼隔LTE粂秆∕よLTE滦籠跋办ず矗ㄑ膀IP蔼睲捶粂穨叭VoLTEや穿粂㎝计沮肚块碞琌硄杠戳丁临玂4G呼ぃ奔絬ノめ钡硄筿杠丁е粂硄杠珇借盢矗蔼跌繵硄杠狦ㄎ

购翴VoLTE玂硄杠戳丁4G呼碞玡琿丁い瓣羛硄20194る1ら癬场だ跋秨硄VoLTEτ筳纠簿笆ㄐVoLTEノめ竒禬筁3.8货谋羛硄衡琌倒羛硄捣癳筐ㄓ搂ぶ村ぃ奔絬

硂⊿ゴ秨幢弧ノ4G

や穿VoLTE兵ン

VoLTE琌惠璶秨硄眔も诀祑砰や穿も诀ゲ斗や穿4G+蔼睲粂ㄏノVoLTE產狦ぃ幢絋﹚も诀琌や穿VoLTE琩高珇礟﹛呼も诀砏把计い琩тΤ闽戈癟ㄤ琌や穿VoLTE

硂⊿ゴ秨幢弧ノ4G

ヘ玡ㄓ弧杠蔼硄眖呕纒X5LTE计沮诀秨﹍碞や穿VoLTE钩6╰8╰矪瞶竟常や穿ㄒ钩琍Galaxy S7单も诀Аや穿VoLTE

羛祇杠や穿VoLTE垂ぃぶ计ゑMT6735や穿诀碞琌緔屡2地Mate 7Mate 8矪瞶竟も诀や穿VoLTE┮璶も诀ぃ琌ρ诀膀セ常や穿VoLTE

VoLTE秨硄よ猭

Τ祑砰や穿˙碞琌т猧秨硄VoLTEㄓρい瓣簿笆VoLTE或秨硄

い瓣簿笆

よ猭祇癳祏獺“KTVOLTE”10086Θ秨硄杠弧掸и秨硄ぃ獺稰谋瞒4G˙

硂⊿ゴ秨幢弧ノ4G

よ猭祅魁い瓣簿笆呼犁穨芔穓VoLTE快瞶VoLTE穨叭

よ猭ノい瓣簿笆APP秈︽快瞶妓穓VoLTE秨硄

掸ㄓ临琌祇祏獺秨硄よΑ程钡Τ杠弧ㄏぃ盿窥ぃ盿诀ぃ盿福杠穦盿帝も诀祇祏獺秨硄VoLTE程よ獽ǔ硉

ㄓ簿笆ρ或秨硄VoLTE

い瓣筿獺

よ猭程虏虫よ猭琌絪胯祏獺“KTVoLTE”祇癳10001Θ秨硄

よ猭祅魁い瓣筿獺呼犁穨芔穨叭匡兜い匡拒“尿哎”い“哎蔼睲硄杠VoLTE”,碞Θ秨硄ゅ琍矗ボ钡穓VoLTE陪ボ挡狦ぃ琌穨叭快瞶ざτ琌琍戮も况馋獶ㄢΤ“PYユ”~~~

硂⊿ゴ秨幢弧ノ4G

よ猭祅魁い瓣筿獺も诀APP穓VoLTE酚矗ボ˙艼巨秨硄

い瓣羛硄

ゴソ痁óい瓣羛硄4る1ら癬ㄊぱ瑉綠猌簙‵約蕾玭狢玭ㄊ紋硂ㄇカ秨﹍刚︽箇璸6る1ら穦硋˙崩約瓣

τい瓣羛硄вぃノ巨み秨硄ㄆ﹜羛硄穦笆倒份祇祏獺高拜琌秨硄VoLTE痙種も诀戈癟碞龟み狟ね沽刚絪胯祏獺“KTVoLTE”祇癳10010繰芠ㄤ跑

ね薄矗ボ秨ノЧ產癘眔も诀秈︽粂砞﹚

VoLTE戈禣

ヘ玡ㄓ弧膀セVoLTE粂硄杠琌ぃ惠璶Μ禣い瓣簿笆跌繵硄杠惠璶Μ﹚禣ノ瓣ずぃ翠緿0.29じ/だ牧ぃì 1 だ牧 1 だ牧璸

ぃ筁跌繵硄杠ノ筁盾临琌ノ稬獺

禣VoLTE硄杠ぃ耞呼话候秨硄ぃ礛5G常ㄓ4G玱临常⊿穌フ奶

呼ね蝶阶